• Начало »
 • Договор за наем на тазови тренажори Kegel8
Договор за наем на тазови тренажори Kegel8

 

УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА ТРЕНАЖОРИ ЗА ТАЗОВО ДЪНО

 

Всички консумативи - батерия, сонда, кабели и електродни подложки са чисто нови. Всички те са опаковани индивидуално и запечатани в пликове. Не трябва да имате притеснения от хигиенна гледна точка.

 

Тъй като са предвидени за лична употреба сондата, електродните подложки и батерията на уреда ще трябва да се закупят и ще бъдат приспаднати от депозита.

 

ВАЖНО! За да можем да ви предоставим тренажор под наем, трябва да заплатите първоначална вноска, която включва 3 компонента - депозит, който ще ви възстановим при връщане на уреда в срок и при условията описани в договора), едномесечен наем и стойност на консумативи. Последните не се възстановяват. 

 

Ще ви възстановим напълно сумата на депозита, ако върнете тренажора в срок и при условията описани в договора.

 

 

 

 

Първоначалната вноска включва депозит, наем и консумативи (Можете да видите стойността на всеки компонент долу)

 

  

Тренажор

за тазово дъно

Първоначална вноска

(А= B+D+E)

 

Депозит

(B)

Едномесечен наем

(D)

Стойност

консумативи с ДДС

(E)

Ultra 20

 344 лв.

175 лв.

69 лв. 

100 лв

Trainer

 210 лв.

115 лв.

50 лв. 

45 лв.

Mother Nurture

 225 лв.

95 лв.

50 лв. 

80 лв.

V for Men

 344 лв.

175 лв.

69 лв. 

100 лв.

 

 

NB! Ние ще ви възстановим сумата на депозита (при долуописаните условия).

Едномесечният наем и стойността на консумативите не се възстановяват.

 

 

 

В таблицата по-долу е нетния разход за вас, ако вземете тренажор под наем, ползвате го и го върнете след 1 месец:

 

Тренажор за тазово дъно

 

Нетен разход за клиента *

(C = A - B)

 

 

Първоначална вноска (А)

 

Депозит

(B)

Ultra 20

 169 лв.

344 лв.

175 лв.

Trainer

 95 лв.

210 лв.

115 лв.

Mother Nurture

 130 лв.

225 лв.

95 лв.

V for Men

 169 лв.

344 лв.

175 лв.

 

 

 * Разход за клиента след връщане на тренажора и възстановяване на депозита.

 

 

Договор за наем на тазови тренажори Kegel8

 


Днес, ............................. 2019 г., в гр. София между:        

 1. Медия бар ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204075785, представлявано от Галина Начкова и Ива Стефанова, от една страна

и                                                          

 1. Име и фамилия на клиента, адрес за доставка…………………… и телефон за връзка………………………, e-mail……………….. (“Клиент”), от друга страна

С оглед на това, че:

 • Медия бар ООД, ЕИК204075785 е официален дистрибутор на медицинските изделия с марка Kegel8 за територията на България, с данни за контакт: телефон: (+359) 899 37 73 62; e-mail: office@kegel8.bg (“Kegel8 България”);
 • Kegel8 са серия от медицински сертифицирани тренажори, които
 • предлагат дискретно и удобно решение на проблема с отпуснатото тазовото дъно;
 • изработени са от висококачествени материали;
 • са клинично тествани, лесни за употреба и напълно безвредни;
 • с грижа за здравето и добрия тонус и комфорт на тялото си, Клиентът желае да наеме за определен срок за лично ползване в домашни условия артикул от горепосочените продукти

се сключи настоящият договор за следното:

 1. Предмет на договора

Чл. 1. (1) Kegel8 България предоставя за временно ползване на Клиента …………………….., наричан по-долу “Продукт” срещу възнаграждение, което Клиентът се задължава да заплати при подписване на настоящия договор.

(2) С цел осигуряване на правилната употреба и ефективността на Продукта, точно описание, спецификации, информирано съгласие и инструкции са подробно разписани в Приложение 1 към договора, неразделна част от него.

(3) С оглед на спецификата и строго индивидуалното предназначение на Продукта, Клиентът няма право да предоставя ползването му на трети лица.

 1. Цена, начин на плащане и срок на договора.

Чл. 2 (1) Клиентът заплаща на Kegel8 България възнаграждение за ползването на Продукта в размер на ...... (от горната таблица) и цена на консумативите в размер на ......(от горната таблица)

(2) Клиентът заплаща цената по настоящия договор по един от следните начини:

 • по банков път по банкова сметка на Kegel8 България……………………;
 • „с наложен платеж“ при доставката на Продукта - депозит и първа вноска, a останалите вноски по някой от горепосочените начини.

(3) В срок от 5 дни, считано от направеното плащане от Клиента, Kegel8 България издава фактура и я изпраща на хартиен носител на адреса на Клиента и/или по електронната поща на Клиента.

(4) Срокът на настоящия договор е един месец, считано от подписването му.

III.         Депозит и условия за връщането му

Чл. 3 (1) Страните се съгласяват, че заедно с цената по-горе, Клиентът дължи депозит на Kegel8 България в размер на ....... (от горната таблица) като гаранция, че Продуктът ще бъде върнат съгласно условията на този договор.

(2) В срок до 10 дни от получаване на върнатия Продукт във вида и съгласно условията, посочени в настоящия договор, Kegel8 България се задължава да върне депозита на Клиента по един от начините посочени по-долу.

(3) Депозитът по горната алинея ще бъде възстановен по предварително посочена банкова сметка от Клиента и/или по банковата сметка, от която е направено плащането на цената, за което Клиентът предварително се съгласява.

Банкова сметка на Клиента: ………………………………………………………………..

(4) Страните предварително се съгласяват, че размерът на депозита за възстановяане ще бъде намален със стойността на индивидуалните консумативи, придружаващи Продукта (сонда, батерия и електродни подложки описани в Приложение 2 по-долу), които остават притежание на Клиента, след прекратяване на този договор.

(5) Депозитът не се възстановява в случаите на а) повреда вследствие на неправилна употреба на Продукта, която не се покрива от гаранцията, б) загуба на Продукта, в) унищожаване на Продукта по вина на Клиента или г) придобиване на собсвеност върху Продукта.

 1. Поръчка и Доставка на Продукта

Чл. 4 (1) Клиентът заявява своето съгласие за ползване на Продукта под наем съгласно условията на този договор с поръчка в сайта на Kegel8 България. Поръчката се индивидуализира с номер и дата на регистрация в системата на Kegel8 България.

(2) За територията на България, Kegel8 България се задължава да предостави Продукта за ползване от страна на Клиента в срок от 5 дни от направената поръчка по телефона или сайта на Kegel8 България.

(3) Предоставянето на Продукта се осъществява посредством доставка по куриерска фирма, предварително обявена на сайта на Kegel8 България.

(4) Всички актуални условия по доставката, връщането на Продукта и/или неговата замяна  са предварително достъпни за Клиента на сайта на Kegel8 България, поле Доставки.

(5) Разноските по доставката на Продукта с куриер са за сметка на Клиента.

 1. Права и задължения на Kegel8 България

Чл. 5. (1) Kegel8 България се задължава да предаде Продукта в състояние да бъде използван от Клиента спрямо характеристиките му, описани в Приложение 1 към договора

(2) Kegel8 България се задължава да тества за годност и правилна функционалност Продукта в деня на изпращането му до Клиента.

(3) Kegel8 България се задължава да предостави на Клиента заедно с Продукта нови консумативи за лична употреба – запечатана сонда, електродни подложки и батерии, както и придружаващите го документи (напр. инструкция за употреба, информирано съгласие и гаранция).

(4) Kegel8 България се задължава да замени с нов Продукт, в случаите когато е това е необходимо и се налага по обективни причини, несвързани с неправилна употреба от страна на Клиента, например при фабричен дефект или скрит недостатък.

(5) В случай, че Клиентът упражни правото си на придобиване на Продукта съгласно условията на настоящия договор, Kegel8 България се задължава автоматично да прехвърли собствеността след изтичане на срока по чл.8 по-долу.

(6) В случай, че Клиентът откаже да придобие собствеността на Продукта, Kegel8 България приема обратно Продукта и възстановява депозита по чл. 3 по-горе.

 1. V Права и задължения на Клиента

Чл. 6. (1) В случай, че при предаването на Продукта, Клиентът констатира недостатъци, които съществено затрудняват ползването му, той/тя има следните права:

 • да иска замяна на Продукта с нов, годен за ползване съгласно условията на този договор;
 • да иска поправянето на Продукта за сметка на Kegel8 България;
 • да развали настоящия договор, поради неизпълнение.

(2) Клиентът има правата по предходната алинея и когато в срок 14 (четиринадесет) дни от предаването на Продукта, констатира скрити недостатъци, които съществено затрудняват ползването и които не биха могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, при условие че уведоми Kegel8 България незабавно след констатирането.

(3) Клиентът е длъжен да ползва Продукта с грижата на добрия стопанин, съгласно предназначението й и указанията на Kegel8 България.

(4) Клиентът е длъжен да уведоми незабавно за всяка повреда и/или дефект и да върне за ремонт Продукта на Kegel8 България.

(5) Клиентът е длъжен да заплаща възнаграждение за ползването на Продукта съгласно уговореното в чл. 2 по-горе.

(6) В случай, че в резултат на неправилно ползване и/или виновно поведение на Клиента са настъпили повреди, разноските за сервизното обслужване на Продукта се поемат от Клиента.

VII. Придобиване на собствеността върху Продукта от Клиента

Чл. 7. (1) Клиентът има право автоматично да придобие собствеността върху Продукта, при условие че доплати цена за Продукта в размер на ... лв. и е изтекъл срокът от 14 дни за връщане на Продукта на Kegel8 България съгласно уговореното в чл. 8 по-долу.

(2) С прехвърлянето на собствеността, отпада задължението на Kegel8 България да върне депозита на Клиента.

VIII. Връщане на Продукта

Чл. 8. (1) В период до 14 дни след изтичане на срока на договора, Клиентът се задължава да върне Продукта с обратна разписка на Kegel8 България на следния адрес: София 1618, ул. Маестро Кънев 78, вх. Б, ап 3

 

(2) Продуктът следва да бъде върнат във вид, опаковка и годност, отговаряща на тези в деня на получаването му, като се отчете нормалната степен на амортизация за изтеклия период.

 1. IX. Прекратяване на договора

Чл. 9. (1) Настоящият договор се прекратява с:

 • изтичане на срока на договора, или
 • с придобиване на собствеността от Клиента.
 1. Отговорност

Чл. 10. Kegel8 България не носи отговорност за здравословното състояние и комфорт на Клиента вследствие употребата на Продукта.

 

 1. XI. Общи и заключителни клаузи

Чл. 11. (1) Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(3) В случай на възникнали спорове между страните, които не могат да бъдат уредени доброволно между тях, компетентен за разглеждането им ще бъде съоветният български съд.

(4) Клиентът декларира съгласието си предоставените от него лични данни, упоменати в този договор  да бъдат съхранявани и обработвани от Kegel8 България за целите на изпълнение на този договор, фактуриране, осчетоводавяне и ако е необходимо – за правна защита на неговите права, за което и Kegel8 България има право да упълномощава и разпространява личните данни на Клиента на негови адвокати, служители, счетоводители, вещи лица, държавни органи, местни органи и органи на съдебната власт.

 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра на български език, по един за всяка от страните след прочит и потвърждение на текста се подписа, както следва:

 

Приложение 1: инструкция за употреба, декларация за информирано съгласие и други документи придружаващи Продукта

Приложение 2: описание на консумативи

 

За Kegel8 България: .....................                          За Клиента: .....................

Галина Начкова

 /……...………../                                              /….....…………/

Ива Стефанова

/……...………../